Algemene voorwaarden

Hofax B.V. Algemene voorwaarden inzake Koopovereenkomst & onderhoudsovereenkomst

Deze algemene voorwaarden uit hoofde van een koop- en/of onderhoudsovereenkomst tussen Hofax enerzijds en eigenaar – verder te noemen Klant – anderzijds, zijn eveneens van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, de daaraan gekoppelde servicediensten, bijlagen en aanvullingen op de koop- en/of onderhoudsovereenkomst. In geval van een overdracht van de onderhoudsovereenkomst aan een derde (en vice versa), blijven en/of worden de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Alle offertes zijn vrijblijvend. De koop- en/of onderhoudsovereenkomst (verder te noemen ‘de Overeenkomst’) komt pas definitief tot stand nadat een door Klant getekende Overeenkomst door de bevoegde directie van Hofax is medeondertekend. Bijlagen en additionele afspraken maken integraal onderdeel uit van de met Hofax gesloten Overeenkomst eerst nadat deze door de directie van Hofax middels bevoegde ondertekening zijn geaccordeerd.

Artikel 1 – Aflevering, installatie en gebruik van het object

1.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de opgave van het gewenste maandelijkse of jaarlijkse tellertik volume (normvolume) middels de te contracteren apparatuur (object). Klant heeft zelf de gewenste configuraties gekozen zoals tellertik snelheid en kwaliteitseisen met betrekking tot kleur, allen afgestemd op de op dat moment gevoerde bedrijfsvoering bij de Klant. Tenzij Klant binnen één week na de aanvang van de Overeenkomst schriftelijk te kennen geeft van de gekozen configuratie te willen afwijken, geldt minimaal de gekozen configuratie voor de gehele duur van de Overeenkomst. Klant doet afstand van enig recht om daaromtrent vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst op grond van dwaling in te roepen, 1.2 Alle kosten samenhangende met het transport en de plaatsing van het object -niet zijnde leveringskosten – zijn voor rekening van de Klant. De Klant zal er voor eigen rekening voor zorgdragen, dat de plaats van installatie geschikt is om het object te laten installeren met alle voorzieningen als gespecificeerd door de fabrikant, en dat de leidingen en aansluitingen geschikt zijn om het object te laten functioneren, een en ander in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. 1.3 Het object zal uitsluitend worden gebruikt op het installatieadres zoals dit vermeld is in de overeenkomst, Verplaatsing van het object, opslag, e.d. door Klant en zonder overleg met Hofax doet alle aanspraken op garantie, service en onderhoud teniet en hebben geen invloed op de aard en omvang van de verplichtingen van de Klant als ‘hoofdelijk’ aansprakelijke wederpartij voor de alsdan ontstane situatie en de verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst. 1.4 Voor rekening van de Klant komen de kosten van elke verwijdering/verplaatsing en/of transport van het object. Indien van toepassing worden (extra) transportmiddelen zoals bijvoorbeeld traploper (€175,00) of externe kraan separaat in rekening gebracht. 1.5 Klant zal het object deskundig gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd. Klant zal het object losstaande houden en op geen enkele wijze aard- of nagelvast verbinden met enige onroerende zaak. Zonder voorafgaand schriftelijk overleg met Hofax zal Klant geen wijzigingen in- of uitbreidingen aan het object (doen) aanbrengen, noch het object verhuren aan een Derde, noch het gebruik of enig ander recht van het object onder welke titel dan ook aan Derden doen vestigen op dit object. 1.6 Indien en zodra een gebrek of schade ontstaat aan het object als gevolg van ondeskundig gebruik van het object door Klant zijn de navolgende tarieven van toepassing: Voorrijkosten €118,00; Arbeidsloon per uur €99,00 met een minimum van 30 minuten, daarna met 15 minuten; Reinigingsmaterialen €11,00; Helpdesktarief per uur €99,00 met een minimum van 15 minuten; Bij Troubleshooting ICT: voorrijkosten €95,00 en arbeidsloon per uur €95,00; Bij Key-user instructies en producttrainingen: voorrijkosten €118,00 en arbeidsloon per uur €99,00; Consultancy Document en Workflow management: voorrijkosten €125,00 en arbeidsloon per uur €125,00 LET OP: alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig. 1.7 De goede werking van het object (althans voor zover de betreffende functionaliteit niet op basis van normaal gebruik wordt gegarandeerd door de fabrikant) komt voor risico van Hofax, doch onder de voorwaarde dat Klant altijd correcte uitvoering geeft of heeft gegeven aan de op hem uit hoofde van de Overeenkomst rustende verplichtingen en Klant het object deskundig heeft gebruikt. Deze bepaling geldt niet indien sprake is van overmacht aan de zijde van Hofax. Indien de Klant door welke omstandigheid ook, een tekortkoming van Hofax hieronder niet begrepen, verhinderd is van het object gebruik te maken, blijft hij gehouden de verschuldigde termijnen (huur en onderhoud) over de gehele overeenkomstperiode te voldoen en zal Hofax voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 1.8 Klant zal zelf alle voor het object vereiste vergunningen, goedkeuringen en/of of toestemming verkrijgen en geen handelingen verrichten, toestaan of nalaten als gevolg waarvan het bezit of het gebruik van het object in strijd zou zijn met de wet of enige rechtskracht hebbend voorschrift of overeenkomst met een Derde. 1.9 Hofax levert het object in goede en functionele staat af bij Klant. Klant accepteert het object in de staat waarin en op de plaats waar het zich als ‘geïnstalleerd’ bevindt ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. 1.10 Eventuele algemene voorwaarden van Klant zijn op deze overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze voorwaarden schriftelijk door Hofax worden aanvaard. Aanpassingen of opmerkingen die eenzijdig door de Klant op de offerte/overeenkomst zijn aangebracht hebben geen werking, tenzij deze opmerkingen of nadere condities schriftelijk uitdrukkelijk door Hofax worden aanvaard en als zodanig inhoudelijk door haar kunnen worden gekend. 1.11 Tenzij anders door Hofax wordt bepaald zal deze het object op de middels contractueel overeengekomen aanvangsdatum, dan wel binnen een termijn van maximaal drie maanden na de aanvangsdatum van de Overeenkomst, fysiek uitleveren, hetgeen alsdan door Klant onvoorwaardelijk wordt aanvaard. 1.12 Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de Overeenkomst en Klant door de directie van Hofax.

Artikel 2 – Onderhoud, Technische Service en installatie

2.1 Hofax draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van het object en verstrekt Klant informatie over het in gebruik te nemen object. Onderhoud en service door anderen dan Hofax of daartoe door Hofax aangewezen derden is zonder schriftelijke instemming van Hofax niet toegestaan en doet dit alle aanspraken op garantie, service en onderhoud teniet terwijl alle overige verplichtingen van Klant uit deze Overeenkomst blijven bestaan. Klant verplicht zich gedurende de overeenkomstperiode het object op locatie van eerste installatie aangesloten en in bedrijfsklare toestand te houden en niet te verplaatsen dan na overleg met Hofax. Het object dient in een ruimte te worden geplaatst, vrij van stof, trilling, hitte, koude, temperatuurschommelingen en vocht. Het onderhoud van het object wordt op basis van deze voorwaarden exclusief uitgevoerd door Hofax of door Hofax aangewezen derden. Indien Hofax door of vanwege Klant niet in de gelegenheid wordt gesteld het opgedragen en/of periodieke onderhoud uit te (laten) voeren, zullen de gevolgen/kosten van het niet uitgevoerde onderhoud onverkort aan Klant in rekening worden gebracht en zullen voor Klant nimmer een recht tot opschorting van zijn betaalverplichtingen geven. 2.2 Klant dient piekbelasting te voorkomen en dreiging daartoe bij Hofax te melden. In dat geval kunnen partijen tot maatregelen besluiten om toekomstige hinder of uitval zoveel alsmogelijk te beperken. 2.3 In het onderhoud per object zijn de kosten van arbeidsloon, voorrijkosten en consumables zoals drum, developer, fuserunit, zwarte- en kleurentoner inbegrepen. De prijs per tellertik is gebaseerd op een dekking per pagina van maximaal 5 % per kleur. Indien de dekking een hoger percentage bedraagt, heeft dit tot gevolg een kortere levensduur van de componenten te weten, drum, developer, fuserunit en een hoger verbruik van de zwarte- en kleurentoner. 1 x per jaar zal door Hofax de berekening worden gemaakt en indien er een hoger verbruik heeft plaats gevonden zal dit in rekening worden gebracht conform de advies verkoopprijzen van elk product. Heeft de jaarlijkse narekening niet plaatsgevonden, dan heeft Hofax het recht dit alsnog af te rekenen cumulatief gedurende en/of aan het einde van een contractperiode. Eerder genoemde materialen worden separaat gefactureerd en moeten exclusief van Hofax worden afgenomen. Het gebruik van andere niet van Hofax afkomstige en door Hofax goedgekeurde materialen/producten is niet toegestaan. Indien Klant ondanks het verbod toch dergelijke materialen van derden betrekt, heeft Hofax het recht de daardoor ontstane schade of de daardoor gemiste omzet, al dan niet op basis van schatting, aan Klant in rekening te brengen. Indien er op de voorzijde van deze overeenkomst gesproken wordt over dekkingspercentage gerelateerde tellertik prijzen wordt middels de nacalculatie voorafgaande genoemde berekening uitsluitend gebaseerd op de afgesproken tellertik prijzen met de bijbehorende dekkingspercentages. Niet bij deze overeenkomst inbegrepen zijn de materialen zoals papier, nietjes en overige supplies. 2.4 Kosten ten gevolge van niet service gerelateerd herstel van beschadigingen aan de apparatuur ten gevolge van ondeskundigheid (gebruikersfouten) aan de zijde van Klant of personen onder zijn toezicht en/of beschadiging van de apparatuur als gevolg van omstandigheden van buitenaf vallen niet onder het onderhoud en zijn voor rekening van de Klant. Voorbeelden: vervuiling, lekkende batterijen, storing/schade als gevolg van het gebruik van folie, gecoat papier, kringloop- of ecologisch papier, sheets of stickervellen, vochtig papier of papier van dubieuze kwaliteit (papier dat verkeerd is gegoten of gesneden) en storingen als gevolg van bijvoorbeeld , statische lading, fouten in communicatielijnen of netspanning vallen niet onder het onderhoud en zijn voor rekening en risico van Klant. Hofax heeft een kwaliteitsgarantie voor zijn eigen aangeleverde papier. Defecten aan andere apparatuur of software, dan wel door toepassing van inferieure, defecte of ongeschikte accessoires vallen niet onder de (garantie)bepalingen van deze Overeenkomst. Herstel van aansturingsgebreken van de apparatuur ingeval van aan de Klant toebehorende en/of gebruikte software, storingen in de netwerkomgeving van Klant, vallen uitdrukkelijk buiten de herstelverplichtingen van de Overeenkomst en komen voor rekening van de Klant. 2.5 Verhuizing dan wel verplaatsing van het object door anderen dan Hofax en/of zonder schriftelijk overleg met Hofax doet in beginsel alle aanspraken op garantie, service op grond van deze overeenkomst teniet terwijl alle overige verplichtingen van Klant uit deze Overeenkomst blijven bestaan. Eventueel als gevolg van de door de verhuizing of verplaatsing ontstane schade komt voor risico en rekening van Klant. Kosten voor transport of verplaatsing van een object worden per machine berekend. 2.6 Hofax zal het object in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op afroep van Klant en binnen een redelijke tijd (laten) verrichten. Daartoe wordt door Hofax technisch servicepersoneel ter beschikking gesteld en wel tijdens de werktijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Indien reparatie en/of onderhoud niet op de locatie van Klant kan plaatsvinden, zal Hofax het object meenemen en ten bewijze daarvan een ontvangstbon tekenen met daarop de staat waarin het object zich bevindt. Ten bewijze van het onderhoud aan en de eventuele de aflevering van het object in de staat van compleet, gebruiksklaar en vrij van gebreken, ondertekent Klant op verzoek van Hofax een (transport)document alsook desgewenst een door Hofax opgemaakte werkbon waarin installatie en instructie door Klant voor akkoord worden getekend. 2.7 De levering en installatie van het object gebeuren rechtstreeks aan- en op kosten van Klant, tenzij anders wordt overeengekomen. 2.8 Hofax is in geval van overmacht aan haar zijde, als ook ingeval Klant zijn verplichtingen/betalingen uit hoofde van deze overeenkomst niet correct nakomt/ is nagekomen dan wel dat Hofax hier voor moet vrezen, gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst tot nader order op te schorten. 2.9 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Hofax is laatstgenoemde jegens Klant nimmer voor enige schade aansprakelijk, direct noch indirect, noch is Hofax aansprakelijk voor gevolgschade of schade als gevolg van stilstand of oponthoud van haar dienstverlening. 2.10 Klant vrijwaart Hofax tegen alle aanspraken van en jegens derden die direct of indirect mocht voortvloeien uit het bezit of het gebruik van een object. De vrijwaring omvat, doch is niet beperkt tot, verlies, schadeaansprakelijkheid, door Klant te maken (buiten)gerechtelijke kosten en overige kosten, die Klant draagt als gevolg van het bezit of gebruik door derden, aan wie Klant het object al dan niet met instemming van Hofax ter beschikking mocht hebben gesteld.

Artikel 3 – Eigendom van het object

3.1 Indien de Klant de eigendom van het object overdraagt aan een derde zullen ook alle rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst onverkort mee moet worden overgedragen. Indien Klant nalaat de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen dan blijft Klant verplicht te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst. 3.2 Veranderingen of uitbreidingen aan het object, mogen niet zelfstandig en zonder schriftelijke instemming van Hofax aan het object worden aangebracht. Indien veranderingen of uitbreidingen aan het object zijn aangebracht, die niet door de fabrikant zijn geleverd of niet volledig voldoen aan de door de fabrikant gestelde specificaties en normen doet dit alle aanspraken op garantie, service en onderhoud teniet terwijl alle overige verplichtingen van Klant uit deze Overeenkomst blijven bestaan.

Artikel 4-Tellerstanden

4.1 4.2 4.3 Tenzij door partijen anders is overeengekomen zal klant op eerste verzoek van Verhuurder een juiste opgave van de tellerstanden verstrekken, op basis waarvan eventuele meer-tellertikken additioneel in rekening zullen worden gebracht. Indien op de voorzijde van deze overeenkomst wordt gesproken over creditering van tellertikken middels nacalculatie, is de creditering binnen deze afrekenperiode gemaximaliseerd tot 20% van het contractuele maandvolume. Indien klant de tellerstanden niet aan leverancier doorgeeft is leverancier gerechtigd de tellerstanden en daarmee de afrekening conform het overeengekomen normvolume te schatten, welke tellerstand alsdan voor de volgende periode onherroepelijk als begin-tellerstand zal gelden. Alle op het object geregistreerde tellertikken worden aangerekend. Onder een tellertik wordt verstaan: iedere geregistreerde aanslag in het telwerk van het object die ten behoeve van de productie van een afdruk of kopie in kleur of z/w A4 formaat, respectievelijk voor een fax of scan van A4 formaat per object wordt gemaakt. Een afdruk, kopie, scan of fax wordt als 1 tellertik ‘z/w’’ aangeduid. Een afdruk, kopie, scan of fax via het kleurentelwerk in het object wordt als 1 tellertik ‘kleur’ aangeduid. Een afdruk, kopie, scan of fax van A3 formaat geldt als 2 tellertikken. Indien de klant InvoiceScans afneemt, geldt voor deze scans dezelfde afrekeningswijze en voorwaarden zoals deze gelden voor de tellertikken. 4.4 Indien op de voorzijde of addendum van deze overeenkomst niet gesproken wordt over prijs voor een meertellertik, gelden de volgende tarieven: Meer-tellertik ‘z/w’ is € 0,05 en meer-tellertik ‘kleur’ is € 0,17.

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De Klant is gedurende de overeenkomstperiode een termijnbetaling verschuldigd als vermeld op de voorzijde van deze overeenkomst, te betalen met een frequentie, zoals eveneens op de voorzijde van deze overeenkomst is genoemd. De eerste termijnbetaling is verschuldigd en wordt geïncasseerd per de eerste van de maand na de geplande installatiedatum of, bij gebreke daarvan, per datum waarop Hofax dat middels de door haar verzonden factuur heeft bepaald. Deze datum alsmede dezelfde dagtekening van elke volgende termijn zal in het hierna volgende worden omschreven als ‘de vervaldatum’. 5.3 Betalingen door Klant aan Hofax zullen geschieden op een door Hofax schriftelijk aan te geven rekening bij een bank in Nederland. De Klant zal ervoor zorg dragen, dat betalingen op de vervaldatum op deze rekening zijn bijgeschreven. In geval een machtiging tot automatische incasso door Klant wordt ingetrokken of automatische incasso niet mogelijk blijkt is Klant € 15,00 aan administratiekosten verschuldigd per factuur. 5.4 Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een termijn, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag, zal hij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling. Een gedeelte van een maand wordt hierbij gerekend als gehele maand. Alle kosten door Hofax gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder daartoe te zijn beperkt, kosten voor verwijdering, taxatie en transport, alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op vijftien procent (15%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimum bedrag van €150,00. Voor zover Hofax kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn dan genoemde 15% komen de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten volledig voor rekening van Klant een en ander overeenkomstig de berekeningswijze uit Rapport Voorwerk II. 5.5 Heeft Hofax vorderingen uit meer dan één overeenkomst op Klant, dan worden deze geacht een geheel te vormen, zodat Hofax haar rechten op alle objecten kan uitoefenentotdat Klant aan al haar verplichtingen jegens Hofax ten volle heeft voldaan. 5.6 Met betrekking tot hetgeen Klant op enig moment uit hoofde van de overeenkomst aan Hofax is verschuldigd, is Klant niet bevoegd zich op verrekening te beroepen, noch tot opschorting van de betalingen, noch ten aanzien van de op de gebreken betrekking hebbende kosten op de betalingen in mindering te brengen. In geval Klant nalatig blijft in zijn verplichtingen te voldoen zal het bestuur van Klant de verplichtingen hoofdelijk overnemen. 5.7 Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Hofax van relatie te vorderen heeft of mocht krijgen op grond van de Overeenkomst, dan wel uit welke andere hoofde ook, verpandt Klant aan Hofax, die in pand aanneemt, het object en de vorderingen van Klant op derden en in ieder geval de apparatuur zoals is genoemd op de voorzijde van deze deze overeenkomst wordt begrepen, waarbij Klant verklaart bevoegd te zijn tot deze verpanding.

Artikel 6 – Belastingen, heffingen, rechten, leges etc.

6.1 Alle betalingen uit hoofde van deze overeenkomst zullen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen, rechten, leges, accijnzen of andere heffingen hoe dan ook genaamd, zowel huidige als toekomstige, waaronder begrepen – zonder hiertoe beperkt te zijn – omzetbelasting over de door de Klant verschuldigde termijnen. 6.2 Alle belastingen en heffingen als hiervoor genoemd ter zake van het bezit en/of gebruik van het object, welke ten laste van Hofax mochten worden geheven, (met uitzondering van Inkomsten- of Vennootschapsbelasting) zullen door de Klant op eerste verzoek aan Hofax worden vergoed.

Artikel 7 – Verlies en schade

7.1 Gedurende de overeenkomstperiode zijn alle risico’s van verlies, tenietgaan en/of beschadiging van het object voor rekening en risico van Klant. Hiertoe behoren eveneens alle gevolgen, nadeel of schade, veroorzaakt door ongeschiktheid van het object als gevolg van (onder andere, doch niet uitsluitend) brand, waterschade of fouten in de programma’s/standaard instructies bij het object, niet afkomstig van Hofax. Klant zal Hofax onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van verlies en tenietgaan van of enigebeschadiging of gebrek aan het object. Indien Klant om welke reden dan ook verhinderd is of wordt om het object te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst noch op de verschuldigdheid van enig termijn, ook niet indien er sprake is van overmacht. Hofax is niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt 7.2 Ingeval tenietgaan van het object, waar onder begrepen een zodanige beschadiging dat het object naar het oordeel van een door verzekeraar van het object benoemde expert niet te herstellen is, is Klant verplicht de plaatsing van een gelijkwaardig object door Hofax te aanvaarden en de waarde van dat object bij zijn verzekeringsmaatschappij te claimen. Dit laat onverlet de overige rechten van Hofax uit de overeenkomst, die ook bij het tenietgaan of in onbruik raken van het object onverkort zal blijven bestaan. Indien Klant het object niet vervangt heeft Hofax het recht van Klant een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding te eisen overeenkomstig het totaal van de met rente vermeerderde achterstallige termijnen, alsook de nog niet verschenen termijnen, die Klant bij het voortduren van de overeenkomst gehouden is/zou zijn te voldoen.

Artikel 8 – Wanprestatie, beëindiging

8.1 Hofax is onder die hierna genoemde omstandigheden gerechtigd de Overeenkomst door enkele schriftelijke aanzegging met directe ingang en zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Hofax om van Klant de vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen: a.Indien de Klant nalatig is in de correcte nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij nalaat een zodanig gebrek te herstellen binnen 30 dagen na hiertoe een schriftelijke aanmaning te hebben ontvangen; b.In geval van aanvragen van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of liquidatie van de Klant of in geval van een zodanige wijziging van de juridische-c.q. vennootschappelijke structuur van de Klant, dat naar het oordeel van de Hofax zijn verhaalsmogelijkheden ten aanzien van de Klant of het object worden veranderd, verzwakt of belemmerd; c.In geval een conservatoir of executoriaal beslag (op het object) wordt gelegd en dit niet binnen vier weken na beslaglegging wordt opgeheven of in geval van de aankondiging vanenigerlei vorm van gerechtelijke of publieke verkoop van het object of in geval van dergelijke verkoop van een substantieel deel van de vermogensbestanddelen van de Klant; d.Indien blijkt, dat bij het aangaan van de Overeenkomst feiten of omstandigheden door de Klant zijn verzwegen of onjuist voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan deze Overeenkomst door Hofax niet of onder andere condities zou zijn aangegaan; e.In geval Klant schulden aan derden, waaronder de fiscus, onbetaald laat; f.Indien van toepassing, de verzekering van het object door assuradeuren wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van Hofax voldoende dekking kan worden verkregen; g.Indien Klant onder curatele wordt gesteld of het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt; h. Indien eventuele ten behoeve van Hofax door Klant en/of Derden verstrekte zekerheden naar het oordeel van Hofax onvoldoende zijn geworden. 8.2 Ontbinding als in artikel 8.1 bedoeld zal alle overige rechten van Hofax uit hoofde van de Overeenkomst niet aantasten of vervangen. De aanzegging als in dit artikel 8.1 bedoeld zal als gevolg hebben dat de Klant Hofax – naast hetgeen uit hoofde van andere bepalingen van de Overeenkomst verschuldigd is of mocht worden, onmiddellijk een beëindigingsvergoeding verschuldigd zal zijn. Hofax heeft het recht om een aanvullende vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade te eisen, respectievelijk de schadevergoeding te fixeren. Deze schadeloosstelling is gelijk aan alle nog onbetaald gebleven termijnen, vermeerderd met een vergoeding van een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de totale uit hoofde van de Overeenkomst gefactureerde termijnen die Klant aan Hofax verschuldigd zou zijn indien Klant de Overeenkomst tot aan de expiratiedatum zou hebben voortgezet, te vermeerderen met de gederfde debetrente en de kosten, vallende op de terugneming, opslag en transport van het object. Klant blijft in geval van ontbinding, opzegging of schade als gevolg van onjuiste verstrekte informatie jegens Hofax aansprakelijk voor alle alsdan (te) ontstane schade. 8.3 De Klant verbindt zich Hofax onmiddellijk in kennis te stellen, indien één der feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8.1 sub a t/m h zich voordoet. Hij verbindt zich tevens, de beslag leggende deurwaarder, curator of bewindvoerder terstond te informeren aangaande Hofax eigendoms- en andere rechten onder de Overeenkomst en hen inzage in de Overeenkomst te verschaffen. 8.4 De omvang van de schuld van de Klant uit hoofde van de hiervoor genoemde schadecomponenten zullen bewezen zijn door de boeken van Hofax, conform het door het ter zake verstrekte uittreksel daarvan. Ten laste van de Klant komen alle gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke inningskosten aan de zijde van Hofax, welke ontstaan door niet-nakoming door Klant van diens verplichtingen, uit hoofde van deze overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. 8.5 Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden middels aangetekend schrijven, minimaal 12 maanden voor de datum waarop de vaste oorspronkelijk overeengekomen overeenkomstperiode afloopt. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat indien de Overeenkomst niet tijdig is opgezegd deze Overeenkomst daarna stilzwijgend wordt verlengd met de oorspronkelijke looptijd zoals die bij aanvang op de voorzijde van het contract is overeengekomen. Dit betekent dat bij niet tijdige beëindiging van de Overeenkomst een Overeenkomst met bijvoorbeeld een looptijd van 36 maanden zal worden verlengd met wederom een duur van 36 maanden. 8.6 De Overeenkomst betreft een ‘duurovereenkomst’ en geldt voor een vaste bepaalde duur. Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst op verzoek van Klant is niet mogelijk. Het rechtsgevolg van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is dat Klant alle verschenen en nog niet betaalde termijnen per direct aan Hofax dient te voldoen, als ook dat in dat geval een bijkomende vergoeding dient te worden voldaan die qua omvang gelijk is aan het bedrag dat Klant aan Hofax aan termijnen zou hebben betaald indien Klant de Overeenkomst tot aan de expiratiedatum correct zou hebben voortgezet. Deze vergoeding wordt vermeerderd met eventueel verschuldigde rente, ophaalkosten per object, een bedrag van € 750,00 aan administratieve afwikkelingskosten, (buiten)gerechtelijke invorderings- en rechtsplegingskosten, waaronder die van ingehuurde rechtsbijstand. Een en ander laat onverlet het recht van Hofax om, naast de in dit artikellid genoemde kosten en vergoedingen, tevens alle daadwerkelijk door Hofax geleden schade van Klant te vorderen. Ingeval van voortijdige beëindiging zal Klant onvoorwaardelijk medewerking verlenen aan de afwikkeling van een afkoop en/of bestaande contractuele verplichtingen, uit welke hoofde ook. 8.7 Hofax zal een verzoek tot beëindiging of aanzegging tot ontbinding van de onderhavige overeenkomst alleen in verdere behandeling nemen indien een dergelijk verzoek of mededeling door een bij de KvK geregistreerde tekeningsbevoegde persoon is gedaan. Dit laat onverlet het feit of een dergelijk verzoek of mededeling door Hofax wel of niet wordt gehonoreerd.

Artikel 9 – Verlies van het object

Klant is jegens Hofax verplicht om ingeval van dreigende insolventie of tijdelijk onvermogen van Klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens Hofax te voldoen, laatstgenoemde daarvan onverwijld in kennis te stellen. In geval van verlies, waaronder in geval van fiscaal bodembeslag of uitwinning, blijft Klant (respectievelijk haar Holding) garant staan dat de daaruit voortvloeiende schade volledig aan Hofax zal worden vergoed.

Artikel 10 – Overdracht

10.1 Hofax heeft het recht haar volledige rechtsverhouding als Hofax tot Klant uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan Derden,. Klant gaat op voorhand onvoorwaardelijk akkoord indien een Derde over een met Klant overeengekomen Overeenkomst beschikt welke thans aan Hofax wordt overgedragen. Dit geldt ook voor een eventuele retrocessie van een vordering uit hoofde van de met Klant gesloten Overeenkomst door een Derde aan Hofax. 10.2 Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Klant bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht en/of contractovername. Van de overdracht en/of de contractovername kan door Hofax mede namens een Derde of door deze Derde mede namens Hofax kennis worden gegeven. De facturering van een uit hoofde van de onderhavige Overeenkomst verschuldigde termijn door deze Derde zal gelden als kennisgeving als hiervoor bedoeld. 10.3 Deze derde zal in de plaats treden van Hofax als partij bij deze Overeenkomst. Indien geen kennisgeving plaatsvindt, treedt Hofax op als onmiddellijk houder voor deze Derde. 10.4 Indien Klant zijn contract aan een derde wenst over te dragen is Hofax niet verplicht hier aan mee te werken. Indien Hofax met een overdracht akkoord gaat is de overdragende partij verplicht hiervoor aan Hofax een bedrag ad €750,00 aan administratiekosten te betalen. De (gewezen) Klant is jegens Hofax eerst dan van haar verplichtingen ontslagen nadat zij al haar verplichtingen jegens Hofax heeft voldaan. 10.5 Indien de Klant met betrekking tot een object een leaseovereenkomst heeft met een Derde dienen bij overgang van de eigendom van het object op Hofax, tussentijds of na stilzwijgende verlenging op de expiratiedatum van de leaseovereenkomst met de Derde, de huurpenningen onverkort en onder dezelfde voorwaarden als bij de Derde te worden overgemaakt naar Hofax.

Artikel 11 – Prijswijziging

Hofax kan de prijs jaarlijks tussentijds wijzigen. Deze wijziging kan worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen aan de zijde van door Hofax in te kopen grondstoffen, onderdelen, hulpmiddelen, als ook uit hoofde van gestegen kosten van bedrijfsvoering welke, o.a. (doch niet uitsluitend) het gevolg kunnen zijn van door de Overheid genomen maatregelen, zoals bijvoorbeeld belastingen en heffingen e.d., dan wel maatregelen die als gevolg van economische of maatschappelijke ontwikkelingen een kostenverhogend effect zullen hebben. Een prijswijziging wordt minimaal twee maanden voorafgaand aan de wijziging schriftelijk medegedeeld.

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, vestiging Den Bosch, of een andere door Hofax aangewezen rechtbank, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 12.3 Niet- of met onmiddellijke uitoefening van rechten door Hofax zal niet afdoen aan zijn recht, dit op een later tijdstip, of bij een andere gelegenheid, alsnog te doen. 12.4 Alle aanzeggingen of mededelingen zullen schriftelijk door partijen worden gedaan of bevestigd met bevestiging van ontvangst door de wederpartij. Eenzijdige mededelingen, verzoeken of wijzigingen per fax hebben pas gelding indien deze door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard. 12.5 Indien de Klant van vestigingsplaats en/of woonplaats verandert, is Klant verplicht Hofax daarvan terstond schriftelijk, bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis te stellen. 12.6 Partijen gaan er vanuit dat die overeenkomst en alle bepalingen daarvan rechtens geldig en in rechte afdwingbaar zijn; mocht(en) niettemin één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst, deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden daarbij inbegrepen, blijken niet geldig en/of niet in rechte afdwingbaar te zijn, zulks ten gevolge van wettelijk voorschrift, uitleg van wettelijke bepalingen, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid en het bindend zijn van de overeenkomst voor het overige. Een bepaling waarvan blijkt dat zij niet geldig en/of niet in rechte afdwingbaar is, wordt door partijen geacht te zijn vervangen door een bepaling die het meest de gewraakte bepaling benadert en in de lijn ligt met de oorspronkelijke intentie van partijen. 12.7 Klant zal Hofax direct schriftelijk in kennis stellen zodra Klant met (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Klant neergelegde aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in Boek 2 artikel 403 BW bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van Hofax is Hofax in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Klant te verlangen. Klant is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Indien een aansprakelijkheidsverklaring van een Derde voor de verplichtingen van Klant (waaronder begrepen de aansprakelijkheid op grond van Boek 2 artikel 403 BW) is of wordt ingetrokken is Hofax gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te beëindigen en het totaal door Klant verschuldigde op te eisen. 12.8 Klant erkent de exclusieve intellectuele eigendomsrechten van Hofax op alle geleverde software. Klant verbindt zich ertoe geen enkele software van te kopiëren of uit te wissen,niet de oorzaak te zijn van, of toe te laten dat enige kennis met betrekking tot de software aan derden wordt meegedeeld. 12.9 Ingeval van overmacht, zijnde alle van buitenaf komen de omstandigheden waarop Hofax geen invloed heeft zoals onder andere, doch niet uitsluitend; molest, machinebreuk, storm-, brand- en waterschade, ontploffing, stroomstoring, staking, externe prijsverhogende omstandigheden, arbeidsongeschiktheid van uitvoerend personeel of ingeroepen derden, overheidsmaatregelen, schaarste, etc. is Hofax met betrekking tot de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen niet toerekenbaar in gebreke respectievelijk in verzuim, zodat zij voor de duur van de overmacht van de uitvoering van haar verplichtingen wordt vrijgesteld en zij direct noch indirect niet aansprakelijk kan worden gehouden voor alle eventueel als gevolg van deze staking veroorzaakte schade. Voor zover mogelijk zal Hofax zich naar behoren inspannen om een situatie van overmacht zo kort als mogelijk te laten duren. 12.10 Indien het opheffen van een storing het verhelpen van een eerdere zelfde storing betreft, kent elke reparatie daarvan een garantietermijn van 14 dagen vanaf de datum waarop de reparatie is uitgevoerd. Garantie op reparatie is exclusief de kosten van de daarbij te gebruiken onderdelen (parts). 12.11 Onder gratis gebruik wordt verstaan het kopiëren en/of tellertikken van maximaal een of meerdere maanden x maandelijkse zwart/wit- of kleurnormvolume zoals op de overeenkomst is vermeld. Overschrijding van dit normvolume is niet gratis, bijgevolg waarvan elke tellertik aan Klant tegen additioneel tarief (als meer-tellertik) separaat in rekening wordt gebracht. Minder-tellertikken/niet gemaakte tellertikken binnen de gratis periode kunnen niet in enige (contante) waarde worden omgezet en worden niet aan Klant vergoed. 12.12 Facturering van de meer-tellertikken geschiedt achteraf en valt altijd buiten de afspraak van eventueel toegezegde gratis maanden/gebruik, zoals dat in Artikel 4 van deze voorwaarden is omschreven. Meer-tellertikken dienen aldus te allen tijde te worden voldaan. Verrekening is daarbij niet toegestaan. 12.13 Na het verstrijken van de gratis periode dient de Klant de tellerstand van de werkelijk gemaakte tellertikken ommegaand aan Hofax te rapporteren. Alle meer-tellertikken worden daarbij aan de Klant in rekening gebracht. Voor Klant bestaat geen recht op compensatie of enige verrekening. Deze tellerstand dient alsdan als uitgangspunt voor de volgende periode die aan de Klant zal worden gefactureerd. 12.14 Tenzij schriftelijk door Hofax anders is bepaald zal elke nieuw getekende Overeenkomst worden aangemerkt als een zelfstandige en op zich zelf staande Overeenkomst met geheel eigen bepalingen en afspraken zoals die alsdan op basis van die betreffende nieuwe Overeenkomst met de bijbehorende Algemene Voorwaarden tussen partijen zullen gelden. Een dergelijke Overeenkomst kan niet zonder schriftelijke instemming van Hofax als een onzelfstandig deel, respectievelijk als ‘aanvulling’ op of een ‘voortvloeisel’ van een eerdere Overeenkomst worden beschouwd, bijgevolg waarvan uit dien hoofde geen bepalingen uit oudere Overeenkomsten op de nieuwe Overeenkomsten van toepassing zijn.

trees-for-all_beelmerk-white_2021-01

Duurzaam printen?

Wij helpen u met de in 2024 verplichte rapportage dankzij ons Maatschappelijk Verantwoord Printen (MVP) programma.

Lees alles over MVP